Najnowsze artykuły

Jak urządzić małą łazienkę w bloku?

​Urządzanie małej łazienki w bloku może być prawdziwym wyzwaniem, ale jednocześnie to doskonała okazja, by popisać się kreatywnością i...

Czytaj Więcej

Jak składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych?

​Skierowany do samorządów Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma pobudzić aktywność inwestycyjną gmin, miast i powiatów, na którą niekorzystnie wpływa pogorszenie ich sytuacji finansowej spowodowane trwającą pandemią COVID-19.

Elektroniczny nabór ułatwia i przyspiesza procedurę

Program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie sięgające nawet 95 proc. wartości przedsięwzięć zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną i atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Przy czym chodzi wyłącznie o nowe projekty dla których nie zostały ogłoszone postępowania przetargowe.  

Operatorem Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to za jego pośrednictwem należy składać wnioski o dofinansowanie. Aby ułatwić i przyspieszyć tę procedurę, BGK przygotował specjalną aplikację, która jest dostępna na jego stronie WWW. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem tej aplikacji. Planowane jest przeprowadzenie kilku edycji programu, ich terminy będą publikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl oraz na stronie Kancelarii Premiera: gov.pl/premier. Pierwsza edycja pilotażowa już trwa, ruszyła 2 lipca i zakończy się 30 lipca, o ile nie zostanie przedłużona. Ten nabór, tak samo jak następny, którego terminu jeszcze nie ogłoszono, są traktowane jako pilotażowe. Na podstawie pierwszych doświadczeń możliwa będzie weryfikacja listy priorytetów i udoskonalenie zasad oraz procedur w kolejnych edycjach.

Wnioski o udział w programie mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (JST): gminy, powiaty, miasta, a także ich związki. Nie przewiduje się natomiast wsparcia dla samorządowych spółek, przynajmniej nie w obecnej edycji. Każdy samorząd lub związek JST może złożyć aż trzy wnioski: jeden bez górnego limitu wartości dofinansowania, jeden z maksymalną kwotą dofinansowania w wysokości 30 mln zł, i jeden z limitem dofinansowania 5 mln zł. Wniosków złożonych przez związki JST nie uwzględnia się w liczbie tych, które składa samo miasto czy gmina, możliwa jest więc sytuacja, w której trzy projekty zaproponuje dany samorząd, a kolejne trzy – związek JST, w którym uczestniczy.

Aby wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, najpierw trzeba uzyskać dostęp do aplikacji. W tym celu należy pobrać ze strony www.bgk.pl/polski-lad formularz przygotowany jako interaktywny kreator, w którym niewypełnione lub nieprawidłowo wypełnione pola obowiązkowe nie pozwalają zamknąć i zapisać dokumentu. Każdy wnioskodawca musi złożyć do BGK dwa wnioski: jeden o nadanie uprawnień dla reprezentanta lub użytkownika działającego w imieniu reprezentanta, drugi – dla skarbnika lub użytkownika działającego w jego imieniu. Użytkownikami mogą być zarówno reprezentant i skarbnik, jak i osoby przez nich upoważnione na podstawie pełnomocnictw.

Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zapisać jako plik PDF. Następnie trzeba go przesłać w formie elektronicznej z profilu wnioskodawcy na platformie ePUAP na skrzynkę: /BGK/polskilad, wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak pełnomocnictwo reprezentanta, skarbnika itp. Dokumenty przesyłane z prywatnych profili nie będą przez bank uwzględniane. Szczegółowa instrukcja wypełnienia i przesłania wniosku o nadanie dostępu do aplikacji jest zamieszczona na tej samej stronie, z której można pobrać sam wniosek.

Mając uprawnienia do korzystania z aplikacji, użytkownik musi się do niej zalogować hasłem utworzonym zgodnie z przesłanym przez BGK linkiem, wtedy może przystąpić do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z funduszu. Ten także został przygotowany w postaci interaktywnego kreatora, dodatkowo zapewniającego automatyczne wypełnienie odpowiednich pól danymi z wcześniej złożonego wniosku o dostęp do aplikacji. Samodzielnie trzeba wypełnić przede wszystkim informacje dotyczące planowanej inwestycji:  opis, przewidywany okres realizacji, przewidywaną wartość, deklarowany udział własny itp. Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych również znajduje się na stronie www.bgk.pl/polski-lad. Dodatkowe informacje można uzyskać także u opiekunów programu w regionach, których lista kontaktowa została zamieszczona na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad/#c20425.

Po zakończeniu naboru (uwaga! godziną graniczną w ostatnim dniu ich przyjmowania jest 23:59) wnioski w postaci raportu będą przekazane zbiorczo do oceny specjalnej komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Decyzja w sprawie dofinansowania wybranych projektów zostanie podjęta przez Premiera na podstawie rekomendacji Komisji.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz